Chocolatefrog

10 tekstów – auto­rem jest Cho­cola­tef­rog.

Bo naj­bar­dziej po­ciągają nas ci, których mieć nig­dy nie będziemy lub z który­mi za cho­lere nie chcieli­byśmy być. 

myśl
zebrała 34 fiszki • 9 lutego 2012, 17:06

Za­wie­szo­na po­między przeszłością a teraźniejszością... 

myśl
zebrała 93 fiszki • 7 marca 2011, 17:22

Blond to tyl­ko ko­lor włosów, nie stan umysłu. 

myśl
zebrała 309 fiszek • 29 czerwca 2010, 18:23

Wiesz o czym marze?
Chcę zo­baczyć Twoją minę na wiado­mość o mo­jej śmierci... 

myśl
zebrała 359 fiszek • 20 maja 2010, 11:58

Cza­sem gdy przechodzę przez uli­ce po­jawia się myśl, że chciałabym aby potrącił mnie sa­mochód...
Dlacze­go? Bo w te­dy do­wie­działabym się czy Ciebie to ruszyło. 

myśl
zebrała 249 fiszek • 19 maja 2010, 18:15

Jes­teś idiotą!
Cho­ler­nie przys­tojnym idiotą! 

myśl
zebrała 228 fiszek • 9 maja 2010, 21:55

Tyl­ko Ty jak nikt in­ny pot­ra­fisz w jed­nym mo­men­cie zga­sić całą mo­ja do­tychcza­sową nadzieję i wiarę w to, że może być lepiej... 

myśl
zebrała 180 fiszek • 8 maja 2010, 15:17

De­ner­wu­je mnie cudze szczęście, gdy ja jes­tem nieszczęśliwa... 

myśl
zebrała 166 fiszek • 5 maja 2010, 16:19

Chciałabym żeby kiedyś, gdy się spot­ka­my na uli­cy byś spoj­rzał na mnie i po­myślał: "Cholera! Szko­da, że z Ciebie zrezygnowałem".

-Mam nadzieję, że będziesz te­go żałował. 

myśl
zebrała 248 fiszek • 4 maja 2010, 16:48

Byłeś je­dyną osobą, w której mogłabym się za­kochać i to mnie bo­li najbardziej. 

myśl
zebrała 212 fiszek • 2 maja 2010, 14:20
Chocolatefrog

'Co jest warte swojej ceny, zawsze jest warte walki.'

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Znajomi
Aktywność